top of page

Privacy  Policy - 2021

Privacyverklaring

Versie 1, datum laatste wijziging 25/05/2018

 

 

GDPR

 

Als gevolg van een nieuwe Europese wetgeving is het onze taak om u mee te delen welke gegevens we van u verzamelen en wat we daarmee doen.

 

Bescherming van persoonsgegevens en gezondheidsgegevens

 

Ledemaatjes hecht groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en we verwerken uw

persoonsgegevens met de nodige zorg en aandacht voor de veiligheid van deze gegevens.

 

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die toelaten dat u als persoon geïdentificeerd kan worden.

Ledemaatjes houdt zich aan de wettelijke bepalingen rond de bescherming van persoonsgegevens en

de rechten die u als patiënt heeft (waaronder AVG en de wet op patiëntenrechten). De

persoonsgegevens en gezondheidsgegevens worden verwerkt door Ine Timmermans, Stationlaan

15/1a, 3740 Bilzen en worden enkel verwerkt voor het doeleinde waarvoor ze ingezameld zijn en

enkel zolang dit hiervoor nodig is.

 

In deze verklaring legt Ine Timmermans uit hoe het uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en

gebruikt. Ze vormt aldus het algemene beleid van Ledemaatjes op het vlak van gegevensverwerking.

Ledemaatjes verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u als patiënt door ons wordt

behandeld en verzorgd of op een andere manier met ons contact opneemt.

 

Bent u leverancier, dan worden uw gegevens of deze van uw contactpersonen verwerkt in het kader

van deze activiteiten., alsook bij het verwerken van facturen en andere boekhoudkundige

documenten.

 

Tot slot kan het zijn dat wij gegevens over u verwerken omdat dat van belang is of kan zijn voor

onze activiteiten, bijvoorbeeld om op uw advies of diensten beroep te kunnen doen.

 

Doel van de verwerking

 

De persoonsgegevens worden door ons verwerkt met als doel het verzorgen van een goede

gezondheidszorg. We houden ons aan de wettelijke verplichtingen die ons als zorgverlener zijn

opgelegd en zijn onderhevig aan het beroepsgeheim (of geheimhoudingsplicht).

 

Het gaat over de gegevens die u ons meedeelt en die wij nodig hebben voor uw behandeling en

verzorging als patiënt waarvoor u op ons beroep doet, zoals uw naam en adres, e-mailadres en alle

andere gegevens in dat verband, in het bijzonder de gegevens die verband houden met uw

gezondheid. Meestal geeft u ons die gegevens rechtstreeks door, maar het is ook mogelijk dat wij die

gegevens verkrijgen van andere partijen zoals uw huisarts of andere specialisten.

 

De gegevens kunnen ook betrekking hebben op uw vrijetijdsbestedingen of consumptiegewoonten,

met name wanneer deze verband kunnen houden met uw verzorging. Financiële gegevens moeten

worden verwerkt in het kader van de boekhoudkundige verwerking. Gegevens over uw functie en

activiteiten worden verwerkt in het kader van communicatie of public relations.

 

Wij verzamelen deze gegevens zowel wanneer u onze papieren formulieren invult als wanneer u dat

elektronisch doet.

 

Een aantal persoonsgegevens kunnen verder gebruikt worden voor de financiële afhandeling van uw

behandeling, voor boekhoudkundige verwerking worden er verder geen onmiddellijk identificeerbare

gegevens gebruikt.

 

In bepaalde gevallen hebben ook medewerkers (beperkte) toegang tot bepaalde persoonsgegevens,

bijvoorbeeld bij het vastleggen van afspraken. Doel van deze verwerking is het vlotter laten lopen

van de praktijkwerking, en de kinesitherapeut voldoende tijd te geven om aan de patiënten te

besteden Deze medewerkers zijn ook verplicht tot geheimhouding, en hebben niet meer toegang tot

uw gegevens dan strikt noodzakelijk voor het uitvoeren van hun takenpakket. Andere zorgverleners

van Ledemaatjes zijn eveneens gebonden aan het beroepsgeheim, en hebben ook enkel toegang tot

die gegevens die nodig zijn om hun deel van de zorg op zich te nemen.

 

Uw kinesitherapeutisch dossier dient volgens de wettelijke bepalingen 20 jaar bewaard te worden na

de laatste behandeling en/of het afsluiten van het dossier. Overige informatie die niet tot uw medisch

dossier behoort, wordt volgens de wettelijk vastgelegde termijnen bewaard of niet langer dan

noodzakelijk voor het vervullen van het doel van de verwerking.

 

Grondslagen voor de verwerking van gegevens

 

In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij

met u hebben als gevolg van uw vraag tot verzorging en behandeling en het kinesitherapeutisch

contract dat wij daartoe met u sluiten. In andere gevallen is de verwerking gebaseerd op de taken

van algemeen belang die wij als zorgverleners vervullen.

 

De contractuele relatie is ook de grondslag voor de verwerking van gegevens over leveranciers.

 

Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, zoals bij

communicatie, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als zorgverlener, in het bijzonder

de vrijheid van vereniging en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en uw

belangen een evenwicht bestaat.

 

Delen van gegevens

 

De gegevens die we van u verwerken, worden enkel gedeeld in het kader van uw gezondheidszorg

met artsen of zorgverleners met wie u een behandelrelatie hebt of anders geanonimiseerd gedeeld.

Enkel deze informatie wordt gedeeld die noodzakelijk is voor uw behandeling door een andere

zorgverlener.

 

Indien u uw geïnformeerde toestemming hebt gegeven, worden deze gegevens op beveiligde manier

digitaal ter beschikking gesteld aan andere zorgverleners. Enkel indien u een behandelrelatie aangaat

met deze zorgverleners, zullen zij ook effectief inzage hebben tot uw gegevens.

 

In het kader van wettelijke verplichtingen zoals terugbetalingen van verstrekte hulp door

verzekeringsinstellingen, worden bepaalde gegevens ook gedeeld met uw eigen ziekenfonds, of voor

niet-verzekerde patiënten ten laste van het OCMW, met uw eigen OCMW.

 

Voor medewerking aan wetenschappelijk onderzoek, kunnen er ook gegevens worden verwerkt.

Alle verwerkingen gebeuren door instanties die de correcte toelatingen en machtigingen hebben

gekregen voor de verwerking van deze gegevens. Gegevens worden samengevoegd en alle

maatregelen worden genomen zodat deze niet herleid kunnen worden naar individuele personen.

 

Uw rechten als patiënt

 

U hebt het recht op inzage van uw eigen persoonsgegevens. U kan deze opvragen, inkijken,

corrigeren en eventueel wijzigen. In bepaalde gevallen kan u ook vragen om de verwerking van de

gegevens tijdelijk te beperkten. Deze vragen kunnen enkel geweigerd worden indien deze een

ernstige bedreiging vormen voor uw gezondheid. Een vraag tot het verwijderen van

persoonsgegevens of beperking van de verwerking ervan kan enkel indien er geen wettelijke

verplichtingen op de verwerking en bewaartermijnen van deze gegevens rusten. Vragen tot inzage in

uw dossier kan u richten aan uw huisarts. Bij vragen of klachten kan u ook steeds bij uw arts of

zorgverlener terecht.

 

Indien u een inbreuk vermoedt op de verwerking van uw persoonsgegevens en uw arts of

zorgverlener kan geen uitsluitsel bieden, hebt u de mogelijkheid een klacht neer te leggen bij de

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

 

Beveiliging

 

Wij nemen de nodige maatregelen om uw persoonsgegevens passend te beveiligen. Dit omvat:

voldoende beveiliging van het computerprogramma, dossiermapjes niet laten rondslingeren,

beroepsgeheim

 

Wijzigingen

 

Ledemaatjes behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen

zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.

 

Contactgegevens

Ledemaatjes Bilzen

 

Adres:

Ine Timmermans

Stationslaan 15 / 1a

3740 Bilzen

 

Telefonisch:

089 56 73 28

0477 45 52 60

 

Mail:

ine@ledemaatjes.be

bottom of page